Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI malíček s. r. o.

ČLÁNOK 1 ROZSAH PÔSOBNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) sa riadia všetky záväzkové vzťahy, ktoré súvisia s uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: malíček s. r. o., so sídlom: Ondrejovová 17, 821 03 Bratislava, IČO: 50 173 472, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 109147/B, telefónne číslo: +421911 999 918, e-mail: malicek@malicek.eu (Predávajúci) a druhou zmluvnou stranou – kupujúcim (Kupujúci alebo Spotrebiteľ).
 2. Uzavretou kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný v objednávke a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy (Tovar) a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
 3. Tieto VOP platia pre internetový obchod www.malicek.eu.
 4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim (Kúpna zmluva) a sú pre zmluvné strany záväzné. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Príloha 1 – Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Príloha 2 – Formulár na odstúpenie od zmluvy a Reklamačný poriadok.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s týmito VOP, vrátene ich príloh, vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že ich bezvýhradne akceptuje a bude sa nimi riadiť.

ČLÁNOK 2 OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy a pôsobí od momentu doručenia Predávajúcemu (Objednávka).
 2. V prípade, ak Objednávka nebude obsahovať všetky podstatné náležitosti, Predávajúci vyzve Kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo iným vhodným spôsobom na doplnenie Objednávky. V prípade, ak Kupujúci Objednávku nedoplní, Objednávka sa považuje za neplatnú a Predávajúci na ňu neprihliada.
 3. O prijatí Objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Momentom prijatia Objednávky, ktorá obsahuje všetky povinné náležitosti, Predávajúcim dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

ČLÁNOK 3 STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci je Objednávkou viazaný od momentu jej odoslania Predávajúcemu.
 2. Kupujúci je oprávnený Objednávku stornovať kedykoľvek, ak Objednávka nebola prijatá Predávajúcim alebo do dvoch (2) hodín od momentu prijatia Objednávky Predávajúcim.
 3. Storno Objednávky Kupujúci vykoná zaslaním e-mailu alebo telefonicky.
 4. O prijatí storna odoslanej Objednávky a o akceptovaní alebo odmietnutí storna odoslanej Objednávky vyrozumie Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.
 5. Storno Objednávky vykonané podľa tohto článku VOP je bez poplatku.
 6. V prípade, ak Kupujúci poskytol plnenie Predávajúcemu a bolo vykonané storno v zmysle tohto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu plnenie najneskôr do piatich (5) dní odo dňa vykonania storna, a to rovnakým spôsobom ako mu bolo plnenie poskytnuté, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.
 7. V prípade, ak Predávajúci poskytol plnenie Kupujúcemu a bolo vykonané storno v zmysle tohto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu plnenie najneskôr do piatich (5) dní odo dňa vykonania storna, a to rovnakým spôsobom ako mu bolo plnenie poskytnuté, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

ČLÁNOK 4 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu, za riadne a včas poskytnutý Tovar, zaplatiť kúpnu cenu (Kúpna cena).
 2. Kúpna cena môže byť znížená (Akciová cena, avšak Akciová cena sa vzťahuje len na Tovar, pri ktorom je táto Akciová cena uvedená, a to len do vypredania zásob Tovaru, ak nie je uvedené inak.
 3. Kúpna cena predstavuje cenu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.malicek.eu pri Tovare, v čase odoslania Objednávky. Odoslaním Objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas s cenou, ktorá je v Objednávke uvedená, ako aj s vlastnosťami Tovaru, ktoré sú v čase odoslania Objednávky zverejnené na internetovej stránke www.malicek.eu pri Tovare.
 4. Kúpna cena zahŕňa DPH, nakoľko Predávajúci je platiteľom DPH.
 5. Kúpna cena nezahŕňa náklady na doručenie Tovaru (Poštovné) a na zabalenie Tovaru (Balné).
 6. Poštovné a Balné je vyčíslené v rámci e-mailu potvrdzujúceho doručenie Objednávky, a to nasledovne:
  1. poštová preprava: 3,50 € (1. trieda v rámci Slovenskej republiky) alebo 8,50 € (v rámci Českej republiky) vrátane Balného,
  2. dobierka: 4,50 € (vrátane Balného), pričom pri nákupe Tovaru nad 100.00 € sa Poštovné a Balné neúčtuje
 7. Úhradu Kúpnej ceny,  Poštovného a Balného môže Kupujúci realizovať jedným z nasledovných spôsobov:
  1. na dobierku,
  2. bezhotovostným platobným stykom (bankovým prevodom) na účet:
   • Tatra banka, a.s. IBAN: SK081100 0000 0029 4201 8799
   • Fio Banka, a.s. IBAN: SK918330 0000 0020 0096 2276
   variabilný symbol: číslo faktúry.
 8. Spôsob realizácie platby Kúpnej ceny si Kupujúci zvolí v Objednávke.
 9. Pri bezhotovostnom platobnom styku sa Kúpna cena, vrátane Poštovného a Balného, považuje za uhradenú až momentom pripísania na účet Predávajúceho. V prípade neuvedenia správneho variabilného symbolu sa bude platba považovať za uhradenú až momentom identifikácie takejto platby.
 10. Bez ohľadu na Kupujúcim zvolený spôsob platby je faktúra dodaná Kupujúcemu elektronicky na e-mail uvedený v Objednávke a originál spolu s Tovarom ako daňový doklad a dodací list.

ČLÁNOK 5 DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť prijatú Objednávku do desiatich (10) dní odo dňa prijatia Objednávky. O vybavení Objednávky Predávajúci informuje Kupujúceho e-mailom na e- mail uvedený v Objednávke alebo iným vhodným spôsobom. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru zavinené poštou (poštovým doručovateľom) alebo kuriérom.
 2. Predávajúci sa zaväzuje Tovar pred odoslaním adekvátne zabaliť.
 3. V prípade, ak Tovar nie je Kupujúcemu možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti alebo z iných závažných dôvodov (najmä nedodanie Tovaru z viny výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo nedodanie tovaru z iných nepredvídateľných prekážok), je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti vyrozumieť Kupujúceho, a to zaslaním e-mailu na e-mail Kupujúceho uvedený v Objednávke alebo iným vhodným spôsobom.
 4. V prípade, ak Tovar nie je Kupujúcemu možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti alebo z iných dôvodov je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Kúpna zmluva sa zrušuje od počiatku. Kúpna zmluva sa zrušuje od počiatku aj v prípade storna Objednávky podľa článku 3.
 5. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje jedným z nasledovných spôsobov:
  1. poštovou prepravou na adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke,
 6. Spôsob dodania Tovaru si Kupujúci zvolí v Objednávke.
 7. V prípade doručenia Tovaru mimo územia Slovenskej republiky je Kupujúci povinný túto informáciu uviesť v rámci Objednávky alebo e-mailom, zaslaným bezodkladne po odoslaní Objednávky.
 8. Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru.
 9. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až prevzatím Tovaru a úplným zaplatením Kúpnej ceny (vrátane Poštovného a Balného).
 10. Kupujúci je povinný Tovar prevziať, a to v dohodnutom mieste a čase, osobne alebo prostredníctvom inej osoby. Tovar sa považuje za prevzatý momentom odovzdania Tovaru Kupujúcemu.

ČLÁNOK 6 VRÁTENIE TOVARU A PLATIEB ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. V súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (Zákon) je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 2. Kupujúci sa zaväzuje pred uplatnením práva na odstúpenie podľa ods. 1 tohto článku oboznámiť sa s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (Príloha 1 VOP).
 3. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie podľa ods. 2 tohto článku uplatniť písomným oznámením o odstúpení, zaslaným na adresu malíček s. r. o., Ondrejovová 17, 821 03 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu na adresu malicek@malicek.eu . Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v Prílohe 2, ktorý sa mu zasiela aj spolu s Tovarom.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 1 tohto článku.
 5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať riadne zabalený Tovar spolu s kópiou faktúry a dokladu o zaplatení späť na adresu Predávajúceho: malíček s.r.o., Ondrejovova17, 821 03 Bratislava. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kupujúci zaväzuje vrátiť Tovar nenosený, nepraný so všetkými visačkami.
 7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie objednaného tovaru (Poštovné) a spolu s dokladom o kúpe.
 8. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia.
 9. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa ods. 8 tohto článku pred tým, ako mu je tovar vrátený.
 10. Náklady na vrátenie objednaného Tovaru znáša Kupujúci.
 11. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci je oprávnený znížiť platbu podľa ods. 7 o adekvátnu čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty Tovaru v zmysle tohto odseku tohto článku.

ČLÁNOK 7 PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ A PODNEOV

 1. Kupujúci je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to listom zaslaným na adresu malíček s. r. o., Ondrejovová 17, 821 03 Bratislava alebo elektronicky e-mailom zaslaným na: malicek@malicek.eu
 2. Predávajúci Kupujúceho informuje o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom alebo listom na adresu uvedenú v podnete alebo sťažnosti, alebo iným vhodným spôsobom.

ČLÁNOK 8 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci požadované (poskytnuté) osobné údaje od Kupujúceho využíva len k zabezpečeniu realizácie Objednávky Kupujúceho, t.j. informácie, ktoré Kupujúci poskytne Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre účely naplnenia Kúpnej zmluvy a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 2. Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Predávajúci osobné údaje poskytnuté Kupujúcim neposkytne tretím osobám, okrem prípadov, pri ktorých je to priamo uvedené alebo ak je to nevyhnutné.
 4. Kupujúci odoslaním Objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov uvedených v Objednávke za účelom realizovania Objednávky a na účely vymedzené v tomto článku a rovnako aj súhlas so zasielaním elektronickej reklamy o produktoch ponúkaných Predávajúcim.
 5. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas podľa ods. 4 tohto článku dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

ČLÁNOK 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2016 VOP v platnom znení sú nepretržite zverejnené na internetovej stránke www.malicek.eu.
 2. Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na vylúčení použitia niektorých ustanovení VOP, prípadne na vylúčení VOP ako celku.
 3. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa spravujú najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa spravujú najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na malicek@malicek.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH