Menu

REKLAMAČNÝ PORIADOK OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI malíček s. r. o.

ČLÁNOK 1 ROZSAH PÔSOBNOSTI REKLAMAČNÉHO PORIADKU

 1. Týmto Reklamačným poriadkom (RP) Predávajúci informuje Kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

ČLÁNOK 2 ZÁRUČNÝ LIST A ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar dodať v požadovanej kvalite a množstve a bez vád.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach (Tovare) nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach (Tovare) predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 4. Faktúra dodaná podľa VOP plní úlohu záručného listu.
 5. S vymeneným Tovarom bude Kupujúcemu dodaný nový doklad, ktorého obsahom budú okrem údajov nového tovaru.
 6. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci (nového tovaru).
 7. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

ČLÁNOK 3 PODMIENKY NA UPLATNENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

 1. Kupujúci je povinný Tovar pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád, najmä zistenia mechanického poškodenia, je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu s doručovateľom Tovaru alebo s Predávajúcim spísať Záznam o zistených vadách a bezodkladne uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sa nebude prihliadať.
 2. Porušením povinnosti prezrieť a skontrolovať Tovar pri jeho prevzatí Kupujúci stráca právo na reklamáciu uplatnenú z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti doručeného Tovaru.
 3. Právo zo zodpovednosti za iné vady (tie, ktoré neboli zjavné pri prevzatí Tovaru), je Kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na Tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 4. Záruku možno uplatniť len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením za predpokladu, že Kupujúci si splnil povinnosti uvedené v tomto článku.
 5. Záruku nemožno uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach (napr. klimatických) a pod.
 6. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si záruku na Tovar v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím Tovaru, resp. bol na ňu upozornený alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny Tovaru.
 7. Predávajúci nezodpovedá za škodu na zásielke spôsobenú treťou osobou (najmä poštou, kuriérom, poštovým doručovateľom a pod.).

ČLÁNOK 4 UPLATNENIE PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

 1. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť u Predávajúceho.
 2. Kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť písomne, zaslaním listu na adresu malíček s. r. o., Ondrejovová 17, 821 03 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na: malicek@malicek.eu
 3. Kupujúci je povinný Tovar pred odoslaním na reklamáciu vhodne zabaliť.
 4. V právnom úkone, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, je tento povinný riadne popísať vady Tovaru a uviesť adresu, vrátane e-mailu, na ktorú ho Predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje.
 5. Kupujúci je povinný pri reklamácii Tovaru predložiť faktúru spolu s dokladom o zaplatení kúpnej ceny Tovaru.
 6. Pri reklamácii vymeneného Tovaru je Kupujúci povinný predložiť okrem faktúry dodanej s reklamovaným Tovarom aj nový doklad, ktorý obdržal spolu s doručením nového tovaru a doklad o zaplatení kúpnej ceny.
 7. V prípade nepredloženia dokladov vyžadovaných v ods. 5 a 6 tohto bodu tohto článku nebude reklamácia uznaná.
 8. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa ods. 5 a 6 tohto bodu tohto článku) Predávajúcemu.
 9. V prípade, ak právny úkon, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, je neúplný (nečitateľný, nejasný, nezrozumiteľný, neobsahuje vyžadované dokumenty a pod.) Predávajúci e-mailom alebo iným vhodným spôsobom vyzve Kupujúceho na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania (reklamácie) zo strany Kupujúceho.
 10. Ak Kupujúci nedoplní podanú reklamáciu bude táto považovaná za neopodstatnenú.
 11. O prijatí reklamácie Predávajúci bezodkladne vyrozumie Kupujúceho, a to e-mailom zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie na e-mail uvedený Kupujúcim podľa ods. 4 tohto článku alebo iným vhodným spôsobom, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

ČLÁNOK 5 VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
 3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho prostredníctvom listu, e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, Kupujúcemu bude zaslaný opravený Tovar alebo bude Tovar vymenený za nový tovar alebo mu bude vrátená zaplatená Kúpna cena, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK 6 SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady Tovaru vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar (vec) bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 6. Predávajúci je povinný reklamačné konanie ukončiť (reklamáciu vybaviť) odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru Kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím.
 7. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.11.2016
 2. Uzavretím Kúpnej zmluvy v zmysle VOP medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa tento RP stáva automaticky pre zmluvné strany záväzný.
 3. Tento RP je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
 4. Tento RP je nepretržite zverejnený na internetovej stránke www.malicek.eu.

Reklamačný list

Ďakujeme, onedlho sa s Vami spojíme.

Dodávateľ: malíček s. r. o., Ondrejovova 3420/17, 821 03 Bratislava

IČO: 50173472

DIČ: 2120212479

malicek@malicek.eu

Reklamujúci:

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Upozornenie: Tovar k reklamácií predávajte vždy kompletný (v prípade, že jedná o set), predídete tak predľženiu doby reklamácie.

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie: HODIACE SA ZAŠKRTNITE